Raadsvoorstel vervanging toplagen vier Waterlandse kunstgrasvelden

Raadsvoorstel vervanging toplagen vier Waterlandse kunstgrasvelden

Het kunstgrasveld op Marken is officieel in gebruik genomen op zaterdag 20 oktober 2012

Onderwerp:
Vervanging toplagen kunstgrasvelden Monnickendam, Ilpendam, Broek in Waterland en Marken

Voorstel:
In te stemmen met:
1. Vervanging toplaag kunstgrasvelden V.V. Monnickendam, S.V. Marken, S.D.O.B. en S.V. Ilpendam in de zomer van 2024;
2. De bestaande kredieten voor vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden van bovengenoemde velden samen te voegen tot een krediet van € 954.300,- en te verhogen met € 645.700,- tot een totaal krediet van € 1.600.000,-;
3. De begroting 2024-2027 te wijzigen voor de hogere kapitaallasten. De begroting 2023 te wijzigen door een incidentele vrijval van de voorziening van € 142.800,- (de geplande uitgaven voor groot onderhoud 2022 en 2023);

Inleiding
De gemeente Waterland heeft in samenspraak met de lokale voetbalverenigingen geconcludeerd dat de toplagen van de in 2012 aangelegde kunstgrasvelden in 2024 moeten worden vervangen. Daarnaast wordt het hoofdveld van SDOB voorzien van kunstgras, omdat het voormalige trainingsveld aan de J. van Disweg beschikbaar wordt gesteld voor de bouw van circa 25 à 30 sociale grondgebonden woningen en appartementen. Dit wordt behandeld in een separaat voorstel.

SBR-infill of TPE-infill
In 2022 heeft uw raad ingestemd met een begrotingswijziging voor wat betreft de vervanging van de kunstgrasmatten. Hierbij werd uitgegaan van vervanging in 2025 en 2026. De kunstgrasmatten zouden in dat geval worden vervangen na 13 en 14 jaar en zodoende zou de gemeente kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, in de vorm van milieuvriendelijkere varianten. Echter, in de praktijk blijkt dat de velden sneller slijten dan verwacht. De kunstgrasmatten blijken door intensief gebruik maximaal 10 jaar mee te kunnen. Deze termijn is inmiddels overschreden, want de velden zijn inmiddels 11,5 jaar oud. De kosten van de vervanging van de kunstgrasvelden zijn fors gestegen. Hierdoor dient de huidige begroting gewijzigd te worden. De huidige kunstgrasvelden zijn voorzien van de in opspraak geraakte SBR-korrels. Hoewel niet is aangetoond dat dit type infill gevolgen heeft voor de volksgezondheid, kiezen gemeenten de laatste jaren voor de minder schadelijke, maar veel duurdere TPE-infill. Zowel de SBR-infill als de TPE-infill bevatten microplastics en mogen per 2031 niet meer worden verkocht. Beiden typen mogen na 2031, echter nog wel worden gebruikt op de kunstgrasvelden. Wij adviseren voor de komende tienjarige termijn te kiezen voor de kunstgrasmatten met SBR-infill, gezien de grote prijsverschillen (circa €100.000,- extra per veld) met de alternatieve varianten.

In een kostenkengetallenoverzicht uit 2023 van leverancier SWECO wordt het aanleggen van kunstgrasmatten van TPE-infill berekend op € 427.372,- (holle korrels) tot € 439.472,- (massieve korrels), per kunstgrasmat. Echter, In de gemeente Edam-Volendam zijn in de zomer van 2023 twee kunstgrasmatten met TPE-infill vervangen voor €480.000,-. De kunstgrasmatten met het onderhoudsgevoelige kurk-infill worden in het overzicht berekend op €409.222,- per kunstgrasveld (4 x € 409.222 : € 1.636.888,-).

De kunstgrasmatten met SBR-infill werden in 2023 door SWECO berekend op € 300.322,-. Echter, werden bij marktconsultaties in het afgelopen jaar tarieven van € 350.000,- geschat. Ongeveer € 130.000,- per kunstgrasmat minder dan de kunstgrasmatten met TPE-infill. In de kredietverhoging wordt uitgegaan van € 400.000,- per kunstgrasmat, zodat rekening kan worden gehouden met indexeringen. Bij tegenvallende aanbestedingen hoeft in dit geval niet te worden bijgeraamd. Verwacht wordt echter, dat we overhouden op het krediet van € 1.600.000,- ten behoeve van vier nieuwe kunstgrasmatten.

  • jonggeleerd.png
  • leukhuis.png
  • overstappen.png
  • yoradhere.png

JB Cookies